Skip to content
Menu
Cart
Your cart is empty. Go to Shop

Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego

Data publikacji: 06.08.2020

Data ostatniej aktualizacji: 22.11.2021

W trosce o ochronę Twoich praw powstał niniejszy dokument. Znajdziesz w nim informacje na temat sposobu złożenia zamówienia, formy płatności, warunków zawarcia umowy, jak również informację o procedurze odstąpienia od umowy zakupionych u mnie produktów elektronicznych. Pamiętaj proszę, że postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczać ani wyłączać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących Ci na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. Wszelkie potencjalne wątpliwości będą interpretowane na korzyść konsumenta.

 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Sklep Internetowy jest prowadzony przez Joannę Rutkę prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Joanna Rutka ze stałym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej w Krakowie przy ulicy Widłakowej 61H, 30-380 Kraków, NIP 6751351677 REGON: 520268993.
 2. W każdej sprawie związanej z funkcjonowaniem Sklepu prosimy o kontakt pod adresem e-mail: kontakt@slowdownbaby.pl 
 3. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość zawarcia umowy sprzedaży produktów dostępnych w Sklepie oraz zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci produktów elektronicznych, konsultacji online raz świadczy na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną.
 4. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronie Sklepu.
 5. Niniejszy dokument – Regulamin Sklepu określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy oraz Kupującego.
 6. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto (razem z podatkiem VAT) w polskich złotych. 

WYJAŚNIENIE DEFINICJI 

Na potrzeby niniejszego Regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

POJĘCIE WYJAŚNIENIE
Sprzedawca Joanna Rutka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Joanna Rutka, ze stałym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej w Krakowie przy ulicy Widłakowej 61H, 30-380 Kraków, NIP 6751351677 REGON: 520268993.
Klient/Kupujący/Użytkownik Osoba fizyczna lub prawna, która korzysta ze sklepu Internetowego, w tym osoba, dla której utworzone zostało Konto i która dokonuje zakupu za pośrednictwem strony sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
Konsument Osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Przedsiębiorca na prawach konsumenta Od 1 stycznia 2021 roku część przepisów dotyczących konsumenta stosować się będzie także do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalność gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Regulamin Dokument, który właśnie czytasz i który reguluje Twoja prawa i obowiązki oraz warunki zawarcia umowy ze mną jako Sprzedawcą za pośrednictwem mojego e-sklepu.
Produkt Dostępny w sklepie Internetowym produkt elektroniczny, konsultację online będący przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. Szerzej o Produkcie mówię w osobnym paragrafie. Zapoznaj się z nim koniecznie.
Sklep Sklep internetowy, z którego właśnie korzystasz i za pośrednictwem, którego możesz dokonać zakupu Produktów.
Formularz Rejestracji Formularz, który jest dostępny na stronie internetowej Sklepu. Skuteczne uzupełnienie Formularza pozwala Ci założyć konto u mnie w sklepie.
Formularz Zamówienia Formularz zamówienia to nic innego jak usługa elektroniczna dostępna na stronie internetowej mojego sklepu umożliwiająca Ci złożenie zamówienie, w szczególności poprzez dodanie Produktu do koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży w tym sposobu płatności, dostawy etc.
Konto Usługa elektroniczna, mówiąc ściślej jest to oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Ciebie zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym dotyczący Ciebie, w którym gromadzone są dane podane przez Ciebie oraz informacje o złożonych Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
Zamówienie Oświadczenie woli składane za pośrednictwem Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży produktu elektronicznego ze Sprzedawcą.
Usługa elektroniczna Usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu internetowego.
Umowa Sprzedaży Umowa sprzedaży zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego dotyczącą Produktów oferowanych w Sklepie internetowym.
Rejestracja Procedura mająca na celu założenie przez Ciebie konta w moim Sklepie

 

PODSTAWOWE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU 

 1. W celu dokonania zakupu oraz korzystania z zakupionego Produktu w szczególności produktu elektronicznego nie jest konieczne posiadanie sprzętu komputerowego o szczególnych warunkach technicznych lub innych urządzeń elektronicznych przez Kupującego.
 2. Wystarczające są warunku dające możliwość korzystania ze Sklepu to:
  – Dostęp do urządzenia podłączonego do sieci Internet,
  – Posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail),
  – Posiadanie oprogramowania służącego do czytania publikacji elektronicznych np. Adobe Reader lub jego odpowiednika. W przypadku, gdy Użytkownik nie jest w stanie uruchomić pliku obejmującego zakupiony Materiał, proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą pod wskazanym na stronie internetowej adresem e – mail.
 3. Zabrania się Klientowi korzystania z innych kont klientów oraz udostępniania swojego konta innym osobom. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Zakazane jest dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 4. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich.
 5. Klient może skorzystać z pomocy technicznej w razie problemów dotyczących funkcjonowania Strony Internetowej Sklepu drogą elektroniczną wysyłając zapytanie na wskazany na stronie internetowej adres e- mail.
 6. W przypadku zakupu produktu uwzględniającego konsultacje on-line, konsultacje zostaną przeprowadzone po uprzednim uzgodnieniu terminu z Klientem lub zgodnie z harmonogramem umieszczonym na stronie Sprzedawcy.

 USŁUGI ELEKTRONICZNE

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną. W Sklepie dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia, Newsletter (otrzymywanie do Sprzedawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
 2. Korzystanie z Konta możliwe jest po wypełnieniu Formularza Rejestracji, kliknięciu pola „Załóż konto” oraz potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej.
 3. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych: adres poczty elektronicznej oraz hasło. W wypadku Usługobiorców będących przedsiębiorcami na prawach konsumenta niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
 4. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym.
 6. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków. Po wypełnieniu Formularza Zamówienia i po kliknięciu na stronie Sklepu po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Zamawiam i płacę” lub innego równoznacznego.
 7. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z korzystaniem z Usług elektronicznych. Reklamacje można zgłaszać pisemnie lub na adres poczty elektronicznej. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu. 
 8. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. 
 9. Jeżeli Kupujący zdecyduje się zapisać do newslettera, Sprzedawca świadczy również drogą elektroniczną na rzecz Kupującego usługę, polegającą na przesyłaniu Kupującemu wiadomości e-mail zawierających informację o produktach, usługach, aktualnych promocjach. Zapis do newslettera odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do newslettera. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając przycisk służący do rezygnacji, widoczny w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera lub przesyłając takie żądanie na adres Sprzedawcy

REJESTRACJA I PROWADZENIE KONTA 

 1. Złożenie zamówienia możliwe jest poprzez utworzenie konta w sklepie albo bez konieczności założenia konta w Sklepie. Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego również usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu Konta w Sklepie.
 2. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz utworzonego przez siebie hasła.
 3. Założenie konta w Sklepie odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie Formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej Sklepu.
 4. Rejestracji należy dokonać wypełniając formularz rejestracyjny, w którym należy podać następujące informacje: adres e-mail, imię. Informacje, których podanie jest niezbędne do założenia Konta i realizacji zamówienia są wyraźnie oznaczone w formularzu rejestracyjnym.
 5. Z chwilą przesłania formularza rejestracyjnego, między Kupującym a Sprzedawcą zawierana jest umowa o prowadzenie Konta w Sklepie. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a Kupujący może tę umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili, usuwając konto.
 6. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu zostanie niezwłocznie wysłana wiadomość potwierdzająca Rejestrację i zawierająca Regulamin.
 7. W celu rozwiązania umowy o utrzymanie Konta należy wysłać e-mail na adres Sprzedawcy. W sytuacji, gdy Sprzedający jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta oraz przyjętego przez Sklep Internetowy, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia. Dane Klienta, który rozwiązał umowę o utrzymanie Konta zostają usunięte.
 8. Zabronione jest zamieszczanie przez Klienta wśród informacji dostępnych na Koncie treści o charakterze bezprawnym.
 9. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie.
 10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 11. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu.
 12. Kupujący informuje Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.

WARUNKU ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Zamówienia w Sklepie można składać przez siedem dni w tygodniu, dwadzieścia cztery godziny na dobę.
 2. Kupujący może złożyć zamówienie jako niezarejestrowany lub jako zarejestrowany użytkownik. Przy czym zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto w Sklepie. Kupujący może założyć konto na etapie składania zamówienia lub niezależnie od składania zamówienia.
 3. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Dane te to: imię, nazwisko, adres email.
 4. W przypadku klientów będących przedsiębiorcami na prawach konsumenta niezbędne do realizacji zamówienia jest podanie danych do wystawienia faktury VAT: nazwa, adres, NIP, REGON.
 5. Klient składa zamówienie poprzez dodanie produktu do koszyka.
 6. Po dodaniu produktów do koszyka Klient ma możliwość weryfikacji dodanych do koszyka produktów, w tym ich ewentualnego usunięcia, dokonania zmiany. Na tym etapie Klient może powrócić do dokonywania dalszych zakupów lub przejść do opłacenia zamówienia, klikając odpowiednie przyciski.
 7. Po przejściu do opłacania Klient zostaje przekierowany do ekranu logowania lub Rejestracji, chyba że Klient jest już zalogowany.
 8. Po dokonaniu wyboru sposobu płatności i poinformowaniu Klienta o łącznej kwocie zamówienia brutto, Klient składa zamówienie klikając przycisk opatrzony słowami Kupuję i płacę lub innym równoważnym sformułowaniem.
 9. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą.
 10. Poprawne wypełnienie formularzy zakupowych potwierdzane jest ekranem zawierającym podsumowanie zamówienia, a w przypadku wyboru płatności za pośrednictwem serwisu Przelewy24 lub PayPal – system płatności online również informację o numerze zamówienia, wskazanym przez Klienta adresie e-mail, na który będą wysłane informacje dotyczące zamówienia w Sklepie oraz zakupiony za pośrednictwem Sklepu produkt elektroniczny.
 11. Płatność realizowana jest za pośrednictwem przelewu bankowego, serwisu PayPal lub serwisu Przelewy24.
 12. Płatności należy dokonać niezwłocznie po złożeniu Zamówienia.
 13. Z chwilą skutecznego dokonania płatności, między Użytkownikiem a Sprzedawcą zawarta zostaje umowa o dostarczenie treści cyfrowej w postaci wybranego przez Użytkownika Produktu elektronicznego. Następnie Użytkownikowi wyświetlona zostaje strona z potwierdzeniem zakupu.
 14. Zakupiony przez Użytkownika Produkt dostępny jest do ściągnięcia bezpośrednio ze strony z potwierdzeniem zakupu oraz do Użytkownika wysyłana jest automatycznie wiadomość e-mail, w której znajduje się link pozwalający na ściągnięcie zakupionego Produktu.
 15. Z chwilą skutecznego dokonania płatności, między Użytkownikiem a Sprzedawcą zostaje zawarta umowa sprzedaży usługi w postaci konsultacji online. Następnie Użytkownikowi wyświetlona zostaje strona z potwierdzeniem zakupu.
 16. W przypadku złożenia zamówienia dotyczącego usług oraz produktów elektronicznych, wówczas z chwilą skutecznego dokonania płatności między Użytkownikiem a Sprzedawcą dochodzi do zawarcia kilku umów określonego rodzaju, których treść jest związana z przedmiotem zamówienia w Sklepie.

PRODUKT ELEKTRONICZNY 

 1. Produkt stanowi treść cyfrową w rozumieniu art. 38 pkt 13 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
 2. W ramach umowy zawartej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Sprzedawca dostarcza Użytkownikowi treść cyfrową w postaci zakupionego przez Użytkownika Produktu.
 3. Zakupiony przez Użytkownika produkt jest dostępny do ściągnięcia bezpośrednio ze strony zakupu, a także wysłana zostanie wiadomość e-mail do Użytkownika z aktywnym linkiem, pod którym można uzyskać dostęp do zakupionego produktu.
 4. Jeśli w opisie produktu na stronie Sklepu wskazano inny termin dostawy produktu, obowiązują zasady wskazane w opisie oferty.
 5. Sprzedawca nie świadczy na rzecz Użytkownika jakiejkolwiek dodatkowej pomocy przy z korzystaniu z Produktu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności także niespełnienie warunków technicznych przy korzystaniu z zakupionego Produktu.

KONSULTACJE ONLINE 

 1. Konsultacje online stanowią usługę w rozumieniu 38 pkt 1 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014.
 2. W ramach umowy zawartej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Sprzedawca dostarcza Użytkownikowi usługę w postaci zakupionych konsultacji online.
 3. Zakupiona przez Użytkownika konsultacja online odbędzie się zgodnie z terminem określonym przez Strony umowy.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niespełnienie warunków technicznych przy korzystaniu z zakupionego Produktu.
 5. Konsument wyrażając zgodę na wykonanie w pełni usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy utraci w ten sposób prawo do odstąpienia od umowy.

WARUNKI LICENCYJNE DLA ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW 

 1. Kupujący zobowiązany jest do przestrzegania warunków niniejszej licencji.
 2. Kupujący ma prawo korzystać z zakupionych produktów tylko na własny użytek, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Zabrania się Kupującemu udostępniać produkty lub dane do swojego konta innym podmiotom.
 4. Zakupiony produkt nie może być przedmiotem odsprzedaży czy dystrybucji i sprzedaży handlowej.
 5. Licencja udzielona Kupującemu nie obejmuje prawa do:
 • trwałego lub czasowego zwielokrotnienia produktu w całości lub w części, w celu innym niż utworzenie kopii na własny użytek,
 • wprowadzania jakichkolwiek innych zmian w części lub w całości produktu, poza uzupełnieniem dokumentów danymi Klienta,
 • odpłatnego rozpowszechniania produktu jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie,
 • nieodpłatnego rozpowszechniania produktu jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie.

FORMY PŁATNOŚCI

 1. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w niniejszym Regulaminie na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłane potwierdzenie dokonania zamówienia w Sklepie.
 2. Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronie Sklepu. Są także udostępniane Kupującemu podczas składania zamówienia jest to: przelew elektroniczny i płatność kartą.
 3. Po kliknięciu w przycisk finalizujący „Zamawiam i płacę” lub inny o równoznacznym brzmieniu Kupujący będzie miał możliwość wyboru formy płatności i zostanie w sposób automatyczny przekierowany do okienka płatności obsługiwanej przez zewnętrznego dostawcę celem dokonania płatności za zamówienie.
 4. Jeżeli Kupujący wybrał płatność przelewem bankowym, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany na stronę Sklepu z instrukcją dokonania płatności.
 5. Wskazane w Sklepie ceny są cenami brutto, oznacza to, że uwzględniają podatek VAT.
 6. Do każdego zamówienia wystawiany jest dokument potwierdzający dokonanie płatności, który dołączany jest w wiadomości e-mail.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY 

 1. Obowiązkiem Sprzedawcy jest dostarczenie Kupującemu produktu wolnego od wad.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną.
 3. W przypadku, kiedy Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym fakcie Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 4. W celu złożenia reklamacji Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego dostępnego w niniejszym Regulaminie jako załącznik. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.
 5. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego.
 6. O rozpatrzeniu reklamacji i jej wyniku Sprzedający powiadomi Klienta w wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej lub korespondencyjny podany przez Klienta w reklamacji, w terminie do 14 dni.
 7. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji następujących informacji: okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady, żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży oraz danych kontaktowych składającego reklamację.
 8. Podanie wskazanych wyżej informacji i okoliczności ułatwi sposób procesowania reklamacji. Informacje te mają jednak formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 9. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 10. Po więcej informacji na temat Praw Konsumenta zapraszam do odwiedzenia strony Urzędu Ochrony Prawa Konkurencji i Konsumenta – https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl

ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA 

 1. Jeśli w toku zakupu Produktu Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraził zgodę na wykonanie umowy i dostarczenie mu treści cyfrowej w postaci zakupionego produktu przed upływem terminu do odstąpienia od umowy traci on prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 2. W sytuacji, gdy nie występują okoliczności wskazane powyżej, Konsument ma prawo odstąpić od umowy na warunkach wskazanych poniżej.
 3. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy udostępnionego jako załącznik do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie z formularze jest jednak tylko zaleceniem, a jego niewykorzystanie w procesie odstąpienia od umowy nie stanowi o nieważności odstąpienia.
 4. Odstąpienie od umowy następuje poprzez poinformowanie Sprzedawcy o swojej decyzji poprzez oświadczenie. Takie oświadczenie może zostać wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną.
 5. Celem zachowania terminu do odstąpienia od umowy zupełnie wystarczające jest, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem wskazanego terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie wskazał na inne rozwiązanie. Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.
 7. Jeśli w toku zakupu Produkty Konsument wyraził zgodę na wykonanie umowy i dostarczenie mu treści cyfrowej zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta w postaci zakupionego produktu przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w celu obsługi konta użytkownika, realizacji zamówienia oraz ewentualnej obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z zawieranymi za pośrednictwem Sklepu umowami sprzedaży.
 3. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej na stronie Sprzedającego.
 4. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać może się z zagrożeniem pozyskania oraz modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione. Żeby temu zapowiedz Klienci powinni stosować odpowiednie środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w szczególności programy antywirusowe, bezpieczna skrzynka poczty elektronicznej oraz inne chroniące bezpieczeństwo korzystających z publicznej sieci Internet.
 5. Informuję, że jako Sprzedawca nigdy nie zwracam się do Klienta z prośbą o udostępnienie mi hasła w jakiejkolwiek formie.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sklep będą rozstrzygane przez sądy powszechne a prawem właściwym jest prawo polskie. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

Istnieje również możliwość skorzystania z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR), która dostępna jest pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 3. Kupujący, którzy posiadają konto w Sklepie o każdej zmianie Regulaminu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Kupujący ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta poprzez usunięcie konta lub złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia, w dowolnej formie, o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 5. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają możliwości powoływania się przez Klientów na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa regulujące ochronę praw konsumentów

Regulamin w formacie pdf do pobrania

Formularz odstąpienia od Umowy Sprzedaży do pobrania