Skip to content
Menu
Cart
Your cart is empty. Go to Shop

Polityka Prywatności i Plików Cookies

data publikacji – 06.08.2020

data ostatniej aktualizacji – 22.11.2021 

Dobrze Cię tu widzieć,

traktuję Twoje dane oraz ich ochronę bardzo odpowiedzialnie i poważnie. Bardzo proszę o zapoznanie się z dokumentem przygotowanym dla Ciebie. Zawarte w nim są zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies i innych technologii śledzących w związku z korzystaniem z serwisu internetowego.

Moja działalność będzie się rozwijać, a razem z nią rozwijać się będzie ta strona internetowa oraz dokument, który właśnie czytasz. Wobec powyższego zachęcam do zaglądania do zakładki, w której jest umieszczony ten dokument tak często, jak to tylko możliwe.

Podstawowe informacje:

 1. Administratorem danych osobowych jest Joanna Rutka prowadzą działalność gospodarczą pod firmą Joanna Rutka ze stałym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej w Krakowie, ul. Widłakowa 61H, 30-380 Kraków, NIP 6751351677, REGON 520268993.
 2. W razie pytań związanych z Polityką Prywatności i Plików Cookies strony internetowej bardzo proszę o kontakt pod wskazanym adresem e – mail kontakt@slowdownbaby.pl
 3. Proszę pamiętać, że kontaktując się ze mną poprzez pocztę e-mail, czy zapisując się do newslettera w każdej z tych sytuacji przekazujesz mi swoje dane osobowe na przykład: imię oraz adres poczty e-mail.
 4. Ze swojej strony zapewniam, że dokładam wszelkiej staranności, aby przekazane mi dane były bezpieczne.
 5. Wszędzie tam, gdzie przetwarzanie danych wymaga zaangażowania zewnętrznych dostawców gwarantuję, że świadomie dobieram podmioty, z którymi współpracuję, aby zapewnić odpowiedni standard bezpieczeństwa przekazanych mi danych.

Obowiązujące zasady:

 1. Korzystanie z strony internetowej jest dobrowolne. Nie jesteś w żaden sposób zmuszana/ zmuszany do przekazania danych osobowych. Jednakże nieprzekazanie pewnych informacji może wiązać się z brakiem możliwości wykonania danej usługi i osiągnięcia określonego celu, np. skontaktowania się ze mną za pośrednictwem poczty e – mail lub zapisu do newslettera.
 2. Ta strona internetowa, podobnie jak wiele innych stron, wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania. W dalszej części wskazuję dokładnie jak działają pliki cookies i jakie to ma dla Ciebie znaczenie.
 3. Korzystam z narzędzi analitycznych, takich jak Google Analytics, które zbierają anonimowe informacje na temat odwiedzin mojej strony, np. czasu spędzonego na mojej stronie lub odwiedzonych zakładek. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.

Dane osobowe:

 1. Wiem, że dane osobowe są cennym kapitałem. Mam także świadomość zagrożeń wynikających z przetwarzania danych osobowych poprzez korzystanie z sieci Internet. Zdam jednak o to, aby zapewnić odpowiedni sposób ochrony Twoich danych oraz ich bezpieczeństwa.
 2. Zapewniam, że dane osobowe są przetwarzane z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 3. Już na tym etapie muszę Cię poinformować, że nie wszystkie uprawnienie będą Ci przysługiwać bezwzględnie i w stosunku do wszystkich czynności związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Nie wynika to z mojej złej woli, lecz z przepisów prawa.

 

Przetwarzanie danych:

 1. Dane osobowe przekazywane przez Ciebie mogą być przetwarzane w niżej wskazanych cela i na następujących postawach prawnych:
CEL PODSTAWA PRZETWARZANIA I INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH
Obsługa poczty Wysyłając wiadomość, przekazujesz swój adres e-mail oraz inne dane zawarte w treści wiadomości. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt. Dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą. Podstawą przetwarzania w tym przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. a, RODO, czyli Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu. Pamiętaj, proszę, że Twoje dane będą przetwarzane także po zakończeniu kontaktu. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Tworzenie rejestrów czynności przetwarzania danych i ewidencji wynikających z RODO Jest to obowiązek wynikający z przepisów prawa – art. 6 ust. 1 lit. c, RODO oraz wynikający z treści art. 6 ust. 1 lit. f, RODO, czyli mojego jako administratora tej strony prawnie uzasadnionego interesu.
Analizowanie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej  W tym wypadku dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionego interesu administratora.
Wykorzystanie cookies na stronie Podstawą jest Twoja zgoda. Zgoda jest przez Ciebie udzielona jeszcze przed pełnym załadowaniem strony internetowej.
Zarządzanie stroną internetową i innymi stronami/grupami na zewnętrznych platformach np. Facebook Jest to moje uprawnienie jako administratora Twoich danych realizowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f, RODO – prawnie uzasadniony interes administratora oraz Twoja zgoda w przypadku np. dołączenia do grupy na Facebooku.
Archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów Jest to mój jako administratora danych osobowych prawnie uzasadniony interes, zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Księgowym/rachunkowym  Jest to obowiązek wynikający z przepisów prawa, w celu wystawienia faktury VAT lub innego dokumentu na podstawie, którego dokonuję rozliczeń – art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Wysłanie Newslettera  W celu wysłania Ci newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a – Twojej zgody udzielonej mi tuż przed zapisaniem się na mój newsletter oraz w celu realizacji marketingu bezpośredniego kierowanego do Ciebie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli mojego jako administratora prawnie uzasadnionego interesu.
Zarządzanie kontem i rejestracja Użytkownika  Poprzez założenie konta podajesz mi swoje dane tj. imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres e-mail, numer NIP. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia konta czy złożenie zamówienia.

Cel przetwarzania: wykonanie umowy zawieranej poprzez złożenie zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przez nas przetwarzane w celach archiwalnych statystycznych, w szczególności w celu identyfikacji klienta powracającego.

Złożenie zamówienie i wykonanie umowy sprzedaży   Poprzez złożenie zamówienia podajesz mi dane niezbędne do realizacji zamówienia, tj. Twoje imię i nazwisko, adres e-mail, numer NIP. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.

Dane przekazane nam w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu wykonania umowy zawieranej poprzez złożenie zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przetwarzane w celach archiwalnych, statystycznych lub re-marketingowych.

W przypadku danych o zamówieniach niektóre z praw nie będą Ci przysługiwać, np. nie możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych zawartych w fakturach.

Realizacja reklamacji, odstąpienia od umowy  Jeżeli składasz reklamację lub odstępujesz od umowy, to przekazujesz dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, które obejmuję imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć reklamację lub odstąpić od umowy.

Dane przekazane w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a następnie w celach archiwalnych, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia. Reklamacje oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy mogą być ponadto archiwizowane w celu możliwości wykazania w przyszłości przebiegu procesu reklamacyjnego lub odstąpienia od umowy.
W przypadku danych przekazanych w procesie złożenia reklamacji lub odstąpienia od umowy niektóre z praw nie będą Ci przysługiwać zawsze i w każdych warunkach.

 

Twoje prawa:

 1. RODO przyznaje następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych:
 1. Prawo dostępu do informacji i obowiązek informacyjny – oznacza, że każda osoba, której dane są przetwarzane na prawo wiedzieć co się z jej danymi osobowymi się dzieje. Między innymi w tym celu została stworzona Polityka Prywatności, którą właśnie czytasz.
 2. Prawo dostępu do danych osobowych – oznacza, że jeśli ja jako administrator Twoich danych otrzymam od Ciebie żądanie dostępu do Twoich danych to mam obowiązek udzielić Ci takiej informacji. Swoje obowiązki w tym zakresie jako administrator danych mam wykonać niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca. Jeśli w tym terminie będzie to niemożliwe, to mam obowiązek poinformować Cię przynajmniej czy przetwarzam Twoje dane i mogę wtedy przedłużyć termin na kompletną odpowiedź na Twoje żądanie o dwa miesiące.
 3. Prawo do sprostowania danych osobowych – oznacza, że możesz żądać ode mnie abym jako administrator Twoich danych sprostował dane nieprawidłowe lub uzupełnił dane niekompletne.
 4. Prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do bycia zapomnianym – oznacza, że możesz domagać się ode mnie jako od administratora Twoich danych osobowych ich usunięcia, poinformowania przeze mnie osoby, którym Twoje dane zostały przekazane o ich usunięciu, masz także prawo domagać się, aby Twoje dane, które zostały przeze mnie upublicznione podlegały usunięciu także przez innych administratorów. Jako administrator Twoich danych mam też obowiązek na Twoje żądanie poinformować Cię, którym odbiorcom przekazane zostały Twoje dane, które podlegają usunięciu.
 5. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – oznacza, że możesz domagać się ode mnie ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Dzieję się tak na przykład, gdy nie zgadzasz się z prawidłowością przetwarzanych danych albo kiedy uznasz, że nie potrzebujesz już danych do celów przetwarzania.
 6. Prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych – oznacza, że możesz sprzeciwić się temu, aby Twoje dane były przetwarzane przeze mnie.
 7. Prawo do przenoszenia danych – oznacza, że możesz żądać ode mnie przekazania Twoich danych bezpośrednio wskazanemu innemu administratorowi.
 8. Prawo do wniesienie skargi – oznacza, że gdy tylko uznasz, że przetwarzanie przeze mnie Twoich danych narusza przepisy prawa możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Pamiętaj proszę, że nie każde z tych uprawnień będzie Ci przysługiwać zawsze i w każdych warunkach. Nie jest to przejaw mojej złej woli a natura przepisów prawa.

Odbiorcy danych osobowych:

 1. Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom trzecim, z których usług korzystam w związku z prowadzeniem przeze mnie działalności oraz sprzedażą produktów elektronicznych.
 2. Zapewniam jednak, że starannie dobieram podmioty, z którymi współpracuję lub z których usług korzystam i zawsze kieruje się zapewnieniem odpowiedniej ochrony danych.
 3. Z uwagi na korzystanie z usług Google Twoje dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) oraz Kanady. Informuję Cię jednak, że podmioty te gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie.
 4.  Celem uporządkowania podmiotów, z których usług korzystam zostały one podzielone na dwie grupy. Pierwsza z nich to podmioty przetwarzające dane w obszarze Unii Europejskiej. Druga grupa to podmioty przetwarzające dane poza Unią Europejską.
 5. Podmioty przetwarzające dane w obszarze Unii Europejskiej:
 • Przelewy 24PayPro SA (PayPro)– Podmiot świadczący usługi na rzecz użytkowników, z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887 – platforma, za pośrednictwem której dokonywane są płatności w sklepie online, z którego korzystają kupujący w celu opłacenia dokonanego w sklepie zamówienia;
 • Paypal Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, posiadająca numer KRS: 0000289372, działająca pod marką handlową „Paypal” – podmiot odpowiedzialny za platformę, za pośrednictwem której dokonywane są płatności w sklepie online, z którego korzystają kupujący w celu opłacenia dokonanego w sklepie zamówienia;
 • AdVist Norbert Roczniak– serwis świadczący usługi utrzymania systemu informatycznego oraz hostingu, w celu przechowywania danych osobowych na serwerze oraz w celu korzystania z poczty elektronicznej;
 • Usługi księgowe– firma wykonująca usługi księgowania w celu wystawienia dokumentu księgowego za zrealizowaną usługę, zrealizowania płatności oraz prowadzenia rozliczeń księgowych;
 • Pomoc techniczna– w celu uzyskania wsparcia technicznego w zakresie prowadzenia strony internetowej, obsługi serwera, poczty email;
 • FreshMail spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 000049705, w celu wysłania korespondencji e-mail (newsletter) do osób, które uprzednio zapisały się na listę e-mail .

b) Podmioty przetwarzające dane poza terytorium Unii Europejskiej:

 • Google Analystics by Google LLC – narzędzie marketingowe

W ramach prowadzonej przez Administratora działalności na stronie zostały osadzone także wtyczki mediów społecznościowych. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców zostały opisane w politykach prywatności niżej wskazanych:

Pliki cookies i inne technologie śledzące:

 1. Ta strona internetowa, podobnie jak wiele innych, używa plików cookies.
 2. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 3. Pliki cookies to krótkie informacje tekstowe, zapisywane na urządzeniu, z którego korzystasz przeglądając strony internetowe.
 4. Mogą być one odczytywane przeze mnie („cookies” własne), które wykorzystuję w celu zapewnienia prawidłowego działania tej strony, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystam („cookies” zewnętrzne).
 5.  Pamiętaj proszę, że masz prawo do zmiany ustawień cookies z poziomu swojej przeglądarki albo ich usunięcia.
 6. Moja strona internetowa wykorzystuje następujące technologie śledzące:
 • Wtyczki społecznościowe, takie jak: Facebook, Instagram, 
 • Narzędzia analityczne i marketingowe takie jak: Google Analytic, Facebook Pixel.

Logi serwera:

 1. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym znajduje się moja strona internetowa.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera, które obejmują na przykład adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z którego korzystasz.
 3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z serwisu i są wykorzystywane jako materiał pomocniczy służący do celów administracyjnych.
 4. Ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Usługa Newsletter

 1. Świadomie dobieram dostawców usług, z których korzystam tak aby zapewni Ci najwyższy poziom ochrony Twoich danych.
 2. Dostawcą usługi newsletter jest FreshMail spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000497051.
 3. Twoje dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego poza Unią Europejską w celu wysłania newslettera.
 4. Twoje dane tj. imię oraz Twój e-mail podane mi w formularzu zapisu na newsletter będą przetwarzane w celu wysłania newslettera.
 5. Podane przez Ciebie dane w formularzu zapisu na newsletter są podawane dobrowolnie, ale ich podanie jest niezbędne do wysłania Ci newslettera na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody oraz w celu wysłania Ci informacji o marketingu produktów własnych lub usług na podstawie mojego jako administratora uzasadnionego interesu (tj. art. 6 lit. f RODO) oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z wysyłką newslettera.
 6. Gwarantuję Ci, że Twoje dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Ciebie udzielonej zgody, wypisania się z newslettera lub do momentu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu.
 7.  Mechanizm wypisania się z usługi newsletter nie jest skomplikowany i polega na kliknięcie w aktywny link z informacją „Wypisuję się z newslettera” lub inny o tym samym znaczeniu.
 8. Po skorzystaniu przez Ciebie z tego prawa i wypisaniu się z newslettera Twoje dane dotyczące subskrypcji tej usługi będą przechowywane przez okres niezbędny dla obrony przed potencjalnymi roszczeniami. Jest to uzasadniony mój jako administratora danych, interes.
 9. Dane osobowe przekazane mi podczas zapisania się do newslettera mogę przekazywać następującym podmiotom: serwis świadczący usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawca usługi poczty elektronicznej, dostawca usługi newsletter.
 10. Tak jak w każdym przypadku, gdy przetwarzam Twoje dane posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii, prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienie sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 11. Pamiętaj jednak o tym, że w przypadku wycofania zgody na przetwarzanie danych ten fakt pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonałam na podstawie Twojej zgody przez jej wycofaniem.
 12. Masz także prawo wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy tylko uznasz, że przetwarzanie przeze mnie Twoich danych narusza przepisy prawa.

Usługa Google Analytics

 1. Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics. Jest to usługa polegająca na analizowaniu usług i działań internetowych.
 2. Szczegóły dotyczące tej usługi Google są dostępne po kliknięciu linku: https://analytics.google.com/analytics/web/provision/?hl=pl#/provision
 3. Google Analytics wykorzystuje tzw. „Cookies”, pliki tekstowe, które są zapisywane na komputerze i umożliwiają przeprowadzenie analizy korzystania ze strony internetowej.
 4. Masz możliwość wyłączenia funkcji zapisywania plików cookies przez odpowiednie ustawienia w oprogramowaniu przeglądarki. Istnieje jednak ryzyko, że doprowadzić do sytuacji, w które nie będzie możliwości w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej strony internetowej.
 5. Korzystam z Google Analytics w celu analizowania korzystania z tej strony internetowej oraz jej ulepszania zgodnie z preferencjami użytkowników. Dzięki uzyskanym statystykom mogę np. dopasować moją ofertę.
 6. Uzyskane przez plik cookie informacje dotyczące sposobu korzystania przez Państwa z tej strony internetowej są zwykle przekazywane na serwer Google w USA i tam zapisywane.

Google zapewnia jednak, że korzysta z mechanizmów ochrony danych i bezpieczeństwa przewidzianych przez przepis europejskie. Szczegóły dotyczące ochrony danych przez Google są dostępne pod linkiem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

Media społecznościowych

 1. Strona internetowa, z której korzystasz zawiera wtyczki do następujących serwisów społecznościowych: Facebook oraz Instagram.
 2. Poprzez wtyczkę możesz bezpośrednio połączyć się z moim profilem na wskazanych serwisach. Serwisy mogą wówczas uzyskać informacje, że odwiedzasz moją stronę ze swojego adresu IP.
 3. Informuję Cię, że jeżeli odwiedzasz moją stronę będąc jednocześnie zalogowanym na swoje profile społecznościowe, wówczas informacja o Twojej wizycie zostanie zarejestrowana w tych serwisach społecznościowych. Nawet jeżeli nie jesteś zalogowany serwisy społecznościowe są w stanie pozyskiwać informacje o Twoim adresie IP.
 4. Pragnę podkreślić, że serwisy społecznościowe nie przekazują mi informacji o gromadzonych danych i sposobie ich wykorzystania. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prywatności na serwisach społecznościowych proponuję kontakt bezpośrednio z serwisami i zapoznanie się z ich Politykami Prywatności, które zostały podlinkowane w tym dokumencie.
 5. Jeżeli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe pozyskiwały informacje dotyczące Twoich wizyt na mojej stronie to rekomenduję wcześniejsze wylogowanie się z portali społecznościowych.

Klauzula informacyjna dla osób odwiedzających mój fanpage na Facebooku 

 1. Dane osobowe osób odwiedzających mój fanpage będą przetwarzane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 kwietnia 2016 roku („RODO”).
 2. Dane te uzyskałam od Facebook Inc. oraz z Twojego publicznego profilu na platformie internetowej Facebook.
 3. Przetwarzam dane osobowe osób, które: 
Dokonały subskrypcji fanpage poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”
Dołączyły do grupy tematycznej dostępnej na platformie Facebook zarządzanej przez Administratora poprzez kliknięcie „Dołącz do grupy”
Skorzystali z opcji chat celem skontaktowania się z Administratorem
Opublikowali swój komentarz, pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u,

 

Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

 • w celu zarządzania niniejszym fanpage’m na portalu społecznościowym Facebook oraz informowania za jego pomocą o naszej aktywności, promowaniu różnych wydarzeń, kampanii, akcji, które organizujemy oraz naszej marki, produktów oraz usług, budowaniu i utrzymaniu społeczności z nami związanej a także w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, chat, wiadomości) co jest naszym prawnie uzasadniony interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f. RODO),
 • w celach statystycznych dotyczących analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z fanpage, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy z uwagi na zainteresowanie naszymi usługami (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy z uwagi na zainteresowanie naszymi usługami (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

Będę przetwarzać następujące kategorie danych osobowych Użytkowników:

 • podstawowe dane identyfikacyjne (imię i nazwisko) w zakresie opublikowanym przez Użytkowników na ich własnym/prywatnym profilu na portalu społecznościowym Facebook,
 • inne dane opublikowane przez Użytkowników na profilu Facebook, w tym wizerunek (zdjęcie profilowe – jeśli zostało osadzone),
 • inne dane opublikowane przez Użytkowników podczas rozmowy prowadzonej poprzez aplikację Messenger, anonimowe dane statystyczne dotyczące Użytkowników odwiedzających fanpage`a gromadzone dzięki plikom cookies, z których każdy zawiera niepowtarzalny kod Użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia Użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpage’a.

Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania. W związku z czym:

 • dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu,
 • dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń,
 • dane osobowe gromadzone przez Facebook tj. historia wpisów, historia aktywności w aplikacji Messenger, historia aktywności poprzez aplikację Instagram podlega retencji na zasadach określonych regulaminem Facebooka;
 • dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook; 
 1. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim przetwarzającym dane na zlecenie Administratora.
 2. Podmioty, o których mowa powyżej przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora a przetwarzanie danych osobowych będzie uwzględniało konieczne środki bezpieczeństwa.
 3. Przysługuje Ci prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania jak również prawo do wniesienia sprzeciwu.
 4. Przysługuje Ci także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 5. Informuję Cię, że nie będziesz podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, a która wywołałaby wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób by na nie istotnie wpływała.
 6. Mając na uwadze międzynarodowy charakter przepływu danych w ramach platformy Facebook, serwis Facebook może przekazywać dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook w polityce prywatności. Nie martw się jednak, że Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem. Facebook oświadczył, że wdrożył standardowe klauzule umowne między podmiotami przetwarzającymi, co zgodnie z oświadczeniem Facebooka oznacza, że Twoje dane są bezpieczne. Więcej na ten temat możesz przeczytać tutaj. 

Piksel Facebooka

 1. Piksel Facebooka to fragment kodu umieszczony na stronie, który działa jak narzędzie analityczne. Umożliwia tworzenie reklam na Facebooku do osób, które odwiedziły moją stronę lub konkretne produkty. Informacje o użytkownikach zbiera się od momentu dodania na stronie.
 2. Chcę żebyś była świadoma/był świadomy, że informacje zbierane od Ciebie poprzez korzystanie z Piksela Facebooka są anonimowe. Niemniej jednak mogą być łączone z innymi informacjami o Tobie zebranymi w ramach platformy społecznościowej jaką jest Facebook.
 3. Na swojej stronie korzystam z tego narzędzia. Jest to umotywowane moim jako administratora prawnie uzasadnionym interesem w postaci marketingu własnych produktów lub usług.
 4. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Facebooka w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Facebook Inc. zapewnienia jednak odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy prawa europejskiego.

Udostępnienie materiałów z serwisu YouTube

 1. Umieszczam na swojej stronie internetowej materiały audiowizualne pochodzące z serwisu YouTube. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC.
 2. Pliki cookies generowane są automatycznie przy odtwarzaniu materiałów audiowizualnych pochodzących z wyżej wskazanych serwisów.
 3. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, nie odtwarzaj proszę materiału video.

Postanowienia końcowe:

 1. Treści umieszczone na niniejszej stronie oraz w serwisach społecznościowych obsługiwanych są przejawem mojej własnej intelektualnej twórczości. W związku z tym stanowią one przedmiot moich praw autorskich.
 2. Nie wyrażam zgody na kopiowanie treści w całości lub części bez mojej wyraźnej, uprzedniej zgody.
 3. Jesteś zobowiązana/zobowiązany do korzystania z mojej strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.